Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DEMAPACK BV

 1. Elke verbintenis, aangaande een levering of eender welke verhandeling, betekent de aanvaarding door de klant van de algemene verkoopsvoorwaarden van Demapack BV. Demapack BV neemt nooit de aankoopvoorwaarden van de andere partij in acht.
   
 2. De facturen van Demapack BV zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Demapack BV, netto en zonder korting.
   
 3. Bij gebrek aan tijdige en correcte betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest van 10%/jaar verschuldigd. Tevens is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd ten belope van 10%, met een minimum van 125,00 EUR. Onafhankelijk van wat voorafgaat, behoudt Demapack BV zich het recht voor om, ingeval van laattijdige betaling, de leveringen op te schorten, stop te zetten, het contract te verbreken lastens de schuldenaar of de goederen terug te nemen
   
 4. In afwijking van artikel 1583 B.W., blijven de goederen van Demapack BV uitsluitend haar volle eigendom tot op de datum van volledige betaling van de prijs, vermeerderd met eventuele verwijlintresten en schadebeding. In geval van niet-tijdige betaling kunnen de geleverde goederen zonder meer door Demapack BV worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.
   
 5. Geen vertegenwoordiger of agent van Demapack BV heeft de toelating betalingen te ontvangen in naam en voor rekening van Demapack BV.
   
 6. Bestellingen en overeenkomsten aanvaardt door vertegenwoordigers of agenten van Demapack BV verbinden Demapack BV pas na schriftelijke bekrachtiging door haar hoofdzetel.
   
 7. De offertes van Demapack BV zijn geldig gedurende 15 dagen worden gedaan zonder verbintenis tot het ogenblik van aanvaarding van de klant. Elke bestelling verbindt de koper formeel. Het voorschot bedraagt 40% en is binnen de 15 dagen na ondertekening van de offerte verschuldigd.
   
 8. De prijzen moet vermeerderd worden met BTW en eventuele taksen en zijn ten laste van de klant. Demapack BV houdt zich het recht voor om prijsstijgingen van haar grondstoffen, materialen en goederen, zelfs ontstaan na aanvaarding van een offerte, door te rekenen aan de klant. Demapack BV verbindt zich ertoe om de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
   
 9. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, verbindt Demapack BV zich ertoe om de bestelling binnen een redelijke termijn te verwerken. Leveringsdata zijn louter indicatief. Een vertraging in de levering kan vanwege de klant het afzeggen van de bestelling niet rechtvaardigen. Vertraging vanwege de leveranciers van Demapack BV, een lockdown, stakingen, lock-out, mobilisatie, mechanische ongevallen of elke andere reden onafhankelijk van de wil van Demapack BV worden beschouwd als gevallen van overmacht, welke Demapack BV vrijstelt van haar verbintenissen.
   
 10. De levering vindt plaats op de maatschappelijke zetel van Demapack BV. In geval van levering door Demapack BV zijn de transportkosten ten laste van de klant. Alle goederen reizen op risico en gevaar van de koper.
   
 11. De verbintenissen met Demapack BV worden uitsluitend afgesloten met professionele ondernemingen (B2B) welke niet beschikken over enig herroepingsrecht.
   
 12. De koper verbindt zich ertoe om de conformiteit van de goederen bij ontvangst te controleren.
   
 13. Om geldig te zijn moet elke klacht betreffende de geleverde goederen of schade per aangetekend schrijven gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Fabricatiefouten in de geleverde materialen kunnen uitsluitend aanleiding geven tot een vraag inzake vervanging zonder enig recht op vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade. Voor het overige zijn de wettelijke garanties van kracht, desgevallend de contractuele aanvullende garanties voor zover zij in een geschrift zijn opgenomen Er kan geen klacht aanvaard worden door Demapack BV voor natuurlijke producten welke verkocht worden met de gebreken die deel uitmaken van hun natuur.
   
 14. Bij niet afname of stipte betaling door de klant is Demapack BV gerechtigd de verkoop geheel of gedeeltelijk te ontbinden of verbreken lastens de klant. Demapack BV zal de klant hiervan schriftelijk inlichten waarna de overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd en Demapack BV gerechtigd is op een conventioneel en forfaitair bedrag van 30% van de prijs van de offerte, meer eventuele meerwerken. Dit schadebedrag kan oplopen indien Demapack BV haar werkelijke schade bewijst. Indien Demapack BV de integrale bestelling reeds heeft uitgevoerd zal 100% verschuldigd zijn.
   
 15. In geval een clausule van de algemene verkoopsvoorwaarden van Demapack BV nietig zou zijn brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene verkoopsvoorwaarden, noch de overeenkomst tussen partijen met zich mee.
   
 16. Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Oudenaarde.